Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Všeobecné obchodné podmienky

Vitajte vo všeobecných zmluvných podmienkach spoločnosti Alatyra,s.r.o webu www.auroraficel.com

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú a vysvetľujú, ako môžete používať túto webovú stránku, a odporúčame vám, aby ste si vopred dôkladne prečítali. Podmienky sa týkajú všetkých stránok webu www.auroraficel.com a na akékoľvek súvisiace webové stránky vlastnené alebo prevádzkované spoločnosti Alatyra,s.r.o…

Pokiaľ nesúhlasíte s niektorými z podmienok uvedených nižšie alebo s ich jednotlivými časťami týchto zmluvných podmienok, musíte web okamžite opustiť a nepoužívať .

Vstupom na naše webové stránky a ich používaním súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami.

Využíváním webu dávate súhlas s dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov, zásad používania súborov cookie a našich pravidiel zrušenia a vrátenia produktov a služieb.

Ak máte akékoľvek dotazy týkajúce sa našich zmluvných podmienok, kontaktujte nás podľa nižšie uvedených kontaktných údajov.

Kontaktné údaje:

Celý názov právnickej osoby: Alatyra,s.r.o.

Meno kontaktnej osoby: Mgr.Aurora Ficelová

E-mail: [email protected]

Kontaktná adresa: Karpatská 9,811 05 Bratislava Slovensko

Použitie webových stránok:

Webové stránky sú určené iba pre vaše osobné použitie. Súhlasíte s tým, že preberáte plnú zodpovednosť za akékoľvek náklady a výdavky, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s vaším používaním webových stránok. Snažíme sa, aby boli stránky pre používateľov čo najprístupnejšie.

Ak máte akékoľvek problémy s používaním stránok, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Ak nedodržíte niektorú časť týchto zmluvných podmienok, akékoľvek podmienky alebo zásady, ktoré obsahujú, alebo akýkoľvek platný zákon, môžeme zrušiť alebo pozastaviť váš prístup na web alebo jeho podstránky.

Informácie uvedené na webe

Aj keď sa snažíme dosiahnuť, aby bol web presný, aktuálny a bez chýb, nemôžeme sľúbiť, že tomu tak bude vždy a bez výhrad. Ďalej nemôžeme sľúbiť, že webové stránky budú vhodné alebo aktuálne pre akýkoľvek účel. Akékoľvek spoľahnutie sa na informácie na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko. Prevádzkové webové stránky môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť, ako uznáme za vhodné. Obsah je poskytovaný iba pre vaše všeobecné informačné účely a aby sme vás informovali o nás a našich produktoch a novinkách, funkciách, službách a ďalších webových stránkach, ktoré by vás mohli zaujímať. Nepredstavuje technické, finančné, lekárske alebo právne poradenstvo ani žiadny iný typ poradenstva a nemalo by sa naň pre žiadne účely spoliehať.

Webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy alebo odkazy na webové podstránky tretích strán. Akékoľvek textové odkazy alebo odkazy sú dostupné iba pre vaše pohodlie. Nemáme žiadnu kontrolu nad webovými stránkami tretích strán a neprijímame žiadnu právnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, materiál alebo informácie na nich obsiahnuté. Zobrazenie akéhokoľvek hypertextového odkazu a odkazu na akúkoľvek webovú stránku tretej strany neznamená, že podporujeme web, produkty alebo služby tejto tretej strany. Používaním stránok tretích strán sa môže riadiť zmluvnými podmienkami týchto stránok tretích strán.

Duševné vlastníctvo

Táto webová stránka si vyhradzuje práva duševného vlastníctva na nej, a to vrátane a bez obmedzení na akýkoľvek obsah, sú výlučne našim vlastníctvom.

Práva duševného vlastníctva znamenajú práva napr. autorská práva, ochranné známky, názvy domén, práva k dizajnom, práva k databázám, patenty a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu, alebo už sú registrované alebo neregistrované (kdekoľvek na svete).

Vyhrazujeme si všetky svoje práva na akékoľvek duševné vlastníctvo v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami. To znamená, že zostávame ich vlastníkmi a môžeme ich používať, ako puznáme za vhodné. Nič v týchto prípadoch vám neudeľuje práva na webových stránkach okrem tých, ktoré sú nevyhnutné pre zmluvné podmienky prístupu na webových stránkach.

Podmienky používania webu :

Odsúhlasením podmienok používania tohto webu sa zaväzujete:

● nepoužívať webové stránky na žiadny účel, ktorý je nezákonný podľa akéhokoľvek platného zákona alebo je zakázaný podmienkami tohto webu.

● nepoužívať webové stránky na páchanie akéhokoľvek podvodu.

● nepoužívať webové stránky na šírenie vírusov alebo malwaru alebo iného podobného škodlivého softvérového kódu.

● nepoužívať webové stránky na účely propagácie nevyžiadanej reklamy alebo zasielanie spamu.

● nepoužívať web na simuláciu komunikácie od nás alebo inej služby alebo subjektu za účelom zhromažďovania informácií o identite, overovacích poverení alebo iných informácií („phishing“).

● nepoužívať webové stránky žiadnym spôsobom, ktorý narúša prevádzku našich webových stránok a podnikania, alebo webových stránok a podnikania akéhokoľvek iného subjektu.

● nepoužívať webové stránky žiadnym spôsobom, ktorý poškodzuje maloletých.

● nepropagovať žiadnu nezákonnú činnosť.

● nevyjadrovať ani nenaznačovať, že by sme schvaľovali akýkoľvek iný obchod, produkt alebo službu, ak sme k tomu samostatne písomne ​​nesúhlasili.

● nepoužívať webovú stránku na získanie neoprávneného prístupu alebo používania počítačov, dát, systémov, účtov alebo sietí.

● nepokúšať sa obísť heslo alebo metódy overovania užívateľa.

Odkazy na naše webové stránky

Môžete vytvoriť odkaz na našu webovú stránku z inej webovej stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ak takýto odkaz:

● neznamená, že podporujeme vaše produkty a služby alebo ktorýkoľvek z produktov alebo služieb dostupných prostredníctvom webových stránok, na ktoré umiestnite odkaz na naše webové stránky.

● nezobrazuje akúkoľvek z ochranných známok a log používaných na našich webových stránkach bez nášho súhlasu alebo povolenia vlastníka takýchto ochranných známok alebo log.

● nie je umiestnený na webovej stránke, ktorá sama o sebe nespĺňa požiadavky na prijateľné použitie podľa týchto Zásad.

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste okamžite odstránili akýkoľvek odkaz na našu stránku. V tejto situácii musíte okamžite vyhovieť akejkoľvek našej žiadosti o odstránenie akéhokoľvek takého odkazu.

Používanie nášho mena a loga

Bez nášho písomného súhlasu nesmiete používať naše ochranné známky, logá ani obchodné názvy.

Porušenie

V prípade vášho porušenia zmluvných podmienok môžeme ukončiť alebo pozastaviť vaše používanie webovej stránky, odstrániť alebo upraviť dáta, sprístupniť dáta orgánom činným v trestnom konaní alebo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považujeme za nevyhnutné na nápravu porušenia.

Obmedzenie našej zodpovednosti

S výnimkou akejkoľvek právnej zodpovednosti, ktorú nemôžeme zo zákona vylúčiť, nie sme právne zodpovední za žiadne straty, ktoré ste vy ani my nemohli predvídať pri vytváraní týchto zmluvných podmienok alebo ktoré neboli spôsobené akýmkoľvek porušením z našej strany.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo tieto zmluvné podmienky čas od času zmeniť. Naše aktualizované zmluvné podmienky budú zobrazené na webových stránkach a pokračovaním v používaní a prístupe na web po takýchto zmenách súhlasíte s tým, že budete týmito zmenami, ktoré vykonáme, viazaní. Je vašou zodpovednosťou čas od času skontrolovať tieto zmluvné podmienky a overiť prebehnuté zmeny.


Zásady vrátenia peňazí/zrušenia rezervácie

Všetky poplatky a zakúpené produkty a služby sú nevratné. 

Všetky zakúpené služby ste povinní riadne a v čas kompletne uhradiť.

Ak bol dohodnutý platobný plán, budete zodpovední za vykonanie dohodnutých platieb v dohodnutých termínoch.

Ak si zakúpite koučovací balík a zistíte, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžete využiť svoje sedenia alebo v prípade, že sa rozhodnete vrátiť náš produkt alebo nevyužiť službu po tom, čo ste zaplatili, nevraciame žiadne peniaze. Zakúpením našich produktov alebo služieb súhlasíte s uhradením plnej ceny produktu.

Poplatky

Aktuálne poplatky za služby a programy sú zvyčajne uvedené na stránkach jednotlivých programov a ak nie je uvedené inak, zahŕňajú DPH.

Upozorňujeme, že DPH nie je možné vrátiť, ak bola predtým zaplatená, a mali by ste si ju nárokovať späť prostredníctvom miestneho úradu pre DPH.

Vyhradzujeme si právo na zmenu ponúkaných poplatkov/balíkov, ale vždy budeme dodržiavať dohodnutú sumu za dohodnuté obdobie všetkých služieb, ktoré boli stanovené na začiatku našej spolupráce. Ak však budete chcieť pokračovať v spolupráci s nami aj po ukončení počiatočného balíka, nie je zaručené, že sadzby budú rovnaké.

VYHLÁSENIE

Nemôžeme zaručiť a nezaručujeme, že dosiahnete konkrétny výsledok, pozitívny alebo negatívny, finančný alebo iný, prostredníctvom používania našich Programov, Produktov, Služieb a Materiálov programu, a vy akceptujete a chápete, že výsledky sa u každého jednotlivca líšia. Taktiež sa výslovne zriekame akejkoľvek zodpovednosti za rozhodnutia, konanie, výsledky, používanie, nesprávne používanie alebo nepoužívanie informácií poskytnutých alebo získaných prostredníctvom akýchkoľvek našich Programov, Produktov, Služieb alebo Programových materiálov. Súhlasíte s tým, že vaše výsledky sú výlučne vaše vlastné a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za vaše výsledky.Obsah tejto stránky a Programov, Produktov, Služieb a Materiálov programu slúži len na vzdelávacie účely. Nič z toho, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, v Programe, Produktoch, Službách a Materiáloch programu, nemá slúžiť, ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Nenahrádza ani terapiu.Zároveň rezerváciou a zakúpením produktov ktoré obsahujú živé stretnutie, súhladíte s tým že stretnutia sa realizujú primárne prostredníctvom online platformy ZOOM / Google meet ak nie sme dohodnutí výnimočne inak. Pri zrušení sedenia bez oznámenia alebo neskôr ako 24 hodín sedenie prepadá bez nároku na presun a vrátenie peňazí. Platba za sedenie alebo program je po uskutočnení stretnutia nevratná. V prípade súkromných sedení súhlasíš že ak sa na sedenie dostavíš s oneskorením, môže byť tento čas odčítaný z tvojho vyhradeného času. Je dôležité mať na pamäti časový harmonogram ktorý sme si dohodli a tiež brať ohľad na daľších objednaných klientov. Zároveň rozumieš tomu že je na sebe potrebné pracovať aj mimo našich stretnutí.

Zásady doručovania

Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie. Keďže väčšina našich produktov je k dispozícii online, prístupové/prihlasovacie údaje vám budú zaslané do 24 hodín od prijatia zaplatenej objednávky.

On-line koučingové služby budú poskytované podľa dohody s vami v čase rezervácie.

Dôvernosť koučovania 

Beriete na vedomie, že pri našej spolupráci môžete prezradiť ciele, plány do budúcnosti, obchodné záležitosti, informácie o práci, osobné a iné podobné súkromné informácie. Nikdy, či už priamo alebo nepriamo, nebudeme dobrovoľne používať žiadne takéto informácie vo svoj prospech alebo tieto informácie poskytovať tretej strane. Bez vášho súhlasu nebudeme dobrovoľne zverejňovať, že ste v koučovacom vzťahu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.  

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce pravidlá na Ochranu osobných údajov. 

Zásady vrátenia peňazí/zrušenia rezervácie

Všetky poplatky a zakúpené produkty a služby sú nevratné. 

Všetky zakúpené služby ste povinní riadne a v čas kompletne uhradiť.

Ak bol dohodnutý platobný plán, budete zodpovední za vykonanie dohodnutých platieb v dohodnutých termínoch.

Ak si zakúpite koučovací balík a zistíte, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžete využiť svoje sedenia alebo v prípade, že sa rozhodnete vrátiť náš produkt alebo nevyužiť službu po tom, čo ste zaplatili, nevraciame žiadne peniaze. Zakúpením našich produktov alebo služieb súhlasíte s uhradením plnej ceny produktu.

Poplatky

Aktuálne poplatky za služby a programy sú zvyčajne uvedené na stránkach jednotlivých programov a ak nie je uvedené inak, zahŕňajú DPH.

Upozorňujeme, že DPH nie je možné vrátiť, ak bola predtým zaplatená, a mali by ste si ju nárokovať späť prostredníctvom miestneho úradu pre DPH.

Vyhradzujeme si právo na zmenu ponúkaných poplatkov/balíkov, ale vždy budeme dodržiavať dohodnutú sumu za dohodnuté obdobie všetkých služieb, ktoré boli stanovené na začiatku našej spolupráce. Ak však budete chcieť pokračovať v spolupráci s nami aj po ukončení počiatočného balíka, nie je zaručené, že sadzby budú rovnaké.

Zásady ochrany osobných údajov

 

Vid' nižšie na konci webu v kolónke zásady ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky v súvislosti s našimi zmluvnými podmienkami a/alebo zásadami ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu [email protected]


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.10.2022